Informačná povinnosť pri poskytnutí osobných údajov

Informačná povinnosť pri poskytnutí osobných údajov zákazníkom/klientom podľa čl. 13 Nariadenia GDPR a § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

1. Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Obchodné meno: KRB-TECH s.r.o.
Miesto podnikania: Tvrdošín 02744
IČO: 44708220
Právna forma: s.r.o.
Zapísaný: 3Nre/117/2009 vložka 51100/L
Zastúpený: Ľuboš Nejedlík – konateľ
Prevádzka: Nižná 0273, ul.: Hviezdoslavova 197

2. Kontaktné údaje zodpovednej osoby:
Zodpovedná osoba: Ľuboš Nejedlík – konateľ

3. Účel spracúvania osobných údajov:

Účelom je

i. uzatvorenie kúpnej zmluvy a predzmluvné vzťahy, plnenie práv a povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy,
ii. spracúvanie osobných údajov z dôvodu splnenia povinností podľa osobitných predpisov (daňové zákony a pod.)

4. Právny základ spracúvania osobných údajov:

i. Právnym základom je ustanovenie § 13 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby.

Prevádzkovateľ týmto oznamuje kupujúcemu a záujemcovi o kúpu ako dotknutej osobe, že v zmysle čl. 6 ods.1 písm. b) Nariadenia, bude v procese uzatvorenia kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov bude vykonávané prevádzkovateľom v rámci predzmluvných vzťahov a uzatvorenia kúpnej zmluvy.

ii. Právnym základom je ustanovenie § 13 ods. 1 písm. c) zákona o ochrane osobných údajov: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu

Prevádzkovateľ týmto oznamuje kupujúcemu ako dotknutej osobe, že v zmysle čl. 6 ods.1 písm. c) Nariadenia, bude spracúvať osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa, ktorou je splnenie daňových povinností.

5. Oprávnený záujem prevádzkovateľa:

Zadanie objednávky cez objednávkový systém internetových obchodov
https://www.pece-krb-krby.sk, https://www.krbtech.sk, https://www.sporakynadrevo.cz, https://www.pece-krb-krby.sk/pl,

6. Identifikácia príjemcu alebo kategóriu príjemcu:

Kategórie príjemcov, ktorí spracúvajú osobné údaje sú:
Externý účtovník, Poštový prepravca, Dodávateľ (pre účely vybavenia reklamácie)

Štátne inštitúcie za účelom plnenia povinností prevádzkovateľa:
Daňový úrad, orgán štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru (Slovenská obchodná inšpekcia, Úrad na ochranu osobných údajov), exekútor, súd, orgán činný v trestnom konaní atď.

7. Prenos osobných údajov do tretej krajiny

Prenos osobných údajov je na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa na základe objednávky a následného dodania tovaru občanom tretích krajín EU, ako Poľskej republiky, Českej republiky, Maďarskej republiky.....................................

8. Doba uchovávania osobných údajov

Doba uchovávania osobných údajov je určená zákonmi na uplatňovanie práv a povinností vyplývajúcich z uzavretej kúpnej zmluvy (napr. podľa § 599 ods. 1 Občianskeho zákonníka si môže kupujúci uplatniť práva zo zodpovednosti za vady na súde v lehote do 24 mesiacov od prevzatia tovaru – uchovávanie osobných údajov je teda potrebné pre identifikáciu zmluvnej strany); dlhšie spracúvanie osobných údajov je možné len výlučne na účel archivácie účtovných dokladov na základe osobitného predpisu.

9. Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo:

i. požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa kupujúceho (ďalej tiež ako „dotknutá osoba")
Dotknutá osoba má právo vedieť zoznam osobných údajov, ktoré spracúvame.

ii. na opravu osobných údajov
Prevádzkovateľ prijal opatrenia, aby uchovával presné, úplné a aktuálne osobné údaje.

iii. na vymazanie osobných údajov (tzv. právo na zabudnutie)
Dotknutá osoba môže požiadať o vymazanie jej osobných údajov, ak sú na to splnené zákonom uvedené dôvody, a to najmä:
- osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý boli získané,
- súhlas bol odvolaný,
- osobné údaje sa spracúvali nezákonne, a pod.

Žiadosti o výmaz osobných údajov nemusí byť vyhovené, pokiaľ je spracovanie osobných údajov potrebné na:
- splnenie zákonnej povinnosti,
- na účel archivácie, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz by znemožnilo alebo závažným spôsobom sťažilo dosiahnutie cieľov takého spracúvania.

iv. na obmedzenie spracúvania osobných údajov
Dotknutá osoba môže pri splnení zákonných podmienok požiadať, aby sa prestali používať osobné údaje, a to najmä
- počas obdobia overenia správnosti osobných údajov, v prípade namietnutia správnosti osobných údajov,
- počas obdobia overenia, či prevádzkovateľ má relevantný účel spracúvania,
- počas obdobia overenia, či oprávnené záujmy prevažujú nad oprávnenými záujmami.

v. namietať spracúvanie osobných údajov
Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov v prípade pochybností, či je na spracúvanie osobných údajov právny dôvod, príp. namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa týkajú priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom.

vi. na prenosnosť osobných údajov
Dotknutá osoba má za určitých okolností právo požiadať o prenos osobných údajov, ktoré poskytla prevádzkovateľovi. Toto právo na prenosnosť sa týka len tých osobných údajov, ktoré boli poskytnuté na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej je jednou zo zmluvných strán.

vii. odvolať súhlas
Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas v prípade, že sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

viii. podať návrh na začatie konania resp. sťažnosť na dozorný orgán
Dotknutá osoba má právo podať návrh resp. sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, https://dataprotection.gov.sk , Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

Kupujúci ako dotknutá osoba môže požadovať výkon vyššie uvedených práv kedykoľvek, a to prostredníctvom emailu krbtech@azet.sk, telefónne číslo +421918980018, alebo písomne na poštovú adresu sídla prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ vybaví žiadosť dotknutej osoby v súvislosti s vyššie uvedenými právami v zákonných lehotách.

10. Zákonná alebo zmluvná požiadavka

Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje na účel uvedený v tomto dokumente, v opačnom prípade nie je možné uzavrieť kúpnu zmluvu, o ktorú kupujúci prejavil záujem a následne plniť práva a povinnosti vyplývajúce z uzatvorenej kúpnej zmluvy pre predávajúceho a kupujúceho.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Prihlásenie

Táto stránka používa súbory cookies. Bližšie informácie a ako zabrániť ich používaniu nájdete na stránke ... Ochrana osobných údajov.