Obchodné podnienky predajcu krbových vložiek na sporákov na drevo KRB-TECH s.r.o.

Ako nakupovať krby, krbové kachle, sporáky na drevo, krbové vložky.

Obchodné podmienky spoločnosti: KRB-TECH s.r.o., Tvrdošín 02743, ul.: Vojtaššákova 614
ICO: 44708220, ICDPH: SK2022798206

Pri vyplnení objednávky zaškrtnutím políčka (Súhlasím s obchodnými podmienkami) prehlasujete, že ste sa oboznámil a súhlasíte s obchodnými podmienok a ochranou osobných údajov.

Obchodné podmienky našich internetových obchodov :
www.krbtech.sk , www.pece-krb-krby.sk,
Dodacia doba krbov na vopred dohodnutú adresu je od 3 pracovných dní do dvoch týždňov od zadania objednávky pokiaľ sa nedohodlo inak.
Pri objednávaní cez internet uveďte prosím nasledovné údaje:

Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov – zákazníka informujeme aj o tom, že Vaše osobné údaje sú nevyhnutné k tomu, aby sme s Vami ako s klientom mohli uzavrieť zmluvu a v prípade, ak nám osobné údaje (meno, priezvisko, adresa dodania atď.) neposkytnutím údajov s Vami nemôžeme uzatvoriť zmluvu na diaľku.

Tu nájdete informačná povinnosť pri poskytnutí osobných údajov zákazníkom/klientom podľa čl. 13 Nariadenia GDPR a § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.


Ak ste spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá koná pri uzatváraní zmluvy na diaľku – nie v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, uveďte prosím meno a priezvisko, adresu, Vaše telefónne číslo a e-mailový kontakt.
• Ak nakupujete ako podnikateľ v súvislosti s Vašou podnikateľskou činnosťou je potrebné uviesť tiež obchodné meno, IČ, DIČ, prípadne DIČ DPH ak ste platcami DPH a sídlo, miesto podnikania.

POZOR! - Prevzatie - neprevzatie - objednaného tovaru zákazníkom.
Zákazník je povinný si pri prevzatí skontrolovať dodaný tovar či nie je poškodený, a či je celistvý. Pokiaľ dodanú zásielku prevezme bez výhrad a podpíše dodávateľovi preberací protokol je zákazník zodpovedný za všetky škody alebo necelistvosť zásielky sám.
Zákazník v prípade zistenia poškodenia, alebo necelistvosti po prebraní zásielky bez výhrad za škody už zodpovedá sám. V prípade vrátenia tovaru v zákonnej dobe bude voči nemu vymáhaná dlžná čiastka zodpovedajúca poškodeniu dodaného tovaru prípadne ceny chýbajúcich komponentov.
Pokiaľ zákazník neprevezme nepoškodenú zásielku, ktorú si objednal je povinný zaplatiť dodávateľovi pokutu za náhradu škody 60 € (Šesťdesiat/EUR), ktorá je vypočítaná z nákladov dodávateľa za dopravu. Pokuta za náhradu škody 60 € bude ďalej zákazníkovi účtovaná fakturačne. V prípade nesplatenia náhrady škody v dobe splatnosti bude pohľadávka bezodkladne postúpená advokátskej kancelárii.

 

Vrátenie tovaru.
Poučenie o uplatnení práv spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy.
Podľa § zákona 102/2014 Z.z., tovar zakúpený v našom internetovom obchode je možné vrátiť bez udania dôvodu najneskôr do 14 dní od prevzatia tovaru. Tovar je potrebné vrátiť na adresu prevádzky spoločnosti KRB-TECH s.r.o., Nižná 02743, ul.: Hviezdoslavova 197 kompletný, nepoškodený a po prípadnom použitý vyčistený tak, aby sa vo výrobku nenachádzali žiadne osady sadzí a popolu! Prepravné náklady pri vrátení tovaru znáša spotrebiteľ len v prípade, ak mu bol dodaný ním objednaný tovar, ktorý nebol poškodený. Ak klient vráti použitý (kúrený) a nevyčistený tovar späť bude mu účtovaná cena 20% z výrobku za jeho znehodnotenie. Tovar vrátený na spôsob dobierky neprijímame. Cena za tovar bude zákazníkovi vrátená bezodkladne po skontrolovaní vráteného tovaru.
Pri uplatnení práv na odstúpenie od zmluvy nás prosím informujte o svojom rozhodnutí jednoznačným vyhlásením o odstúpení od zmluvy pomocou dokumentu ktorý ste obdržali spolu s potvrdeným objednávky a to poslaním na adresu: KRB-TECH s.r.o., Nižná 02743, ul.: Hviezdoslavová 197 alebo preskenovaná kópia dokladu o odstúpení emailom: krbtech@azet.sk
Spotrebiteľ nemá možnosť vrátiť tovar pokiaľ sa jedná o tieto výrobky vyrábané na jeho požiadavku:
• krbová obostavba - je výrobok ktorý je vyrábaný na rozmery konkrétnej krbovej vložky vybranej podľa požiadaviek zákazníka čo sa týka rozmerov aj prevedenie
• kachľový sporák - je sporák ktorý je vyrábaný presne na požiadavku klienta čo sa týka prevedenia aj napojenia do komína

 

Cena dovozného pre krbové vložky, sporáky na tuhé palivo a krbové kachle.

- Cena dovozného predajcom podľa dostupnosti výrobku je 29 € cena platí len na území celej Slovenskej republiky.

POZOR! - cena dopravy je stanovená na jeden výrobok do hmotnosti 150 kg. Pri objednaí viacej pecí na jednu objednávku cena dporava za každú ďalšiu pec je +29 EUR.


- DOPRAVA zdarma – Upozornenie! Pokiaľ je uvedená pri výrobku kolónka "Doprava zdarma" táto doprava platí len pre územie Slovenskej republiky - táto možnosť nie je uvedená pri zadávaní objednávok, ale bude Vám po zadaní objednávky automaticky zmenená administrátorom stránky. Výrobok Vám bude dodaný s dopravu zdarma podľa dostupnosti výrobku, nezávisle od toho, akú možnosť dopravy pri zadaní objednávky zvolíte.


- Doprava zadanej objednávky nad 10 kg dodávaný do troch pracovných dní (*) 39 €. Cez sobotu a nedeľu sa tovar nedoručuje! Cena dopravy platí len na území celej Slovenskej republiky.
(*) - objednávka zadaná cez sobotu a nedeľu je počítaná ako zadaná v pondelok. Objednávka zadaná v pracovný deň po 13°° je počítaná ako zadaná na druhý deň keďže už nieje možné objednať kuriérsku službu v deň zadania objednávky.
- Pri zásielkach do 10 kg posielaných poštou cena dobierky je 10 € pokiaľ má tovar váhu od 10 do 30 kg dá sa poslať aj poštovým kuriérom cena poštovného je potom 15-20 €, cena dopravy platí len na území celej Slovenskej republiky.


- Doprava do zahraničia PL, ČR je 50-100 € a závisí od váhy tovaru.

- Doprava do iných krajín EU okrem PL a CZ je výhradne na strane zákazníka, ktorý si ju musí zabezpečiť sám, ak nebolo dohodnuté s predávajúcim inak. OBJEDNANÝ TOVAR JE SPLATNÝ PRED JEHO ODOSLANÍM VOPRED A TOVAR JE ODOSLANÝ AŽ PO PRIPÍSANÍ FINANCIÍ NA NÁŠ ÚČET!
Informácie o krboch, sporákoch na drevo a kachliach.
Informácie o nami ponúkaných krboch, výrobkoch podávame aj našou emailovou stránkou "krbtech@azet.sk" alebo aj telefonicky " 0902 818 424 " Vami objednaný krb, tovar je splatný pri prevzatí, pokiaľ sa nedohodne inak!

 

Záručná doba krbové vložky, kachle, sporáky na pevné palivo.
Na celý sortiment nami ponúkaných krbov, krbových vložiek a sporákov na drevo je záručná doba v dĺžke ktorú udáva výrobca minimálne však dva roky. Pri zapojený výrobku je platné pripojenie spotrebiča sa riadi vyhláškou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 401 o technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol.

V rámci reklamačného konania sú od zákazníkov vyžadované nasledujúce údaje: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo e-mail a podpis či biometrický podpis. Všetky takto získané osobné údaje sú spracovávane výhradne za účelom nevyhnutným pre vybavenie reklamácie a v súlade so zákonom Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov, v platnom a účinnom znení.

Kupujúci má právo prístupu k svojím osobným údajom a právo na ich opravu vrátane práva požadovať vysvetlenie a odstránenie chybného stavu, úplne odstránenie osobných údajov a ďalších zákonných práv GDPR k týmto údajom

KRB-TECH s.r.o. môže ďalej pri poskytnutí súhlasu spracovávať tzv. "cookies" tak, aby uľahčila poskytovanie služieb informačnej spoločnosti v súlade s ustanovením Smernice 95/46/ES o účele "cookies" či podobných nástrojov a je zaistené, aby užívateľom boli známe informácie ktoré sa ukladajú do koncového zariadenia, ktoré používajú. Užívatelia majú možnosť odmietnuť, aby "cookies" alebo podobné nástroje boli ukladané do ich koncových zariadení, napríklad tým, že spustí vo svojom prehliadači funkcionalitu anonymného prehliadania.

Vášho súkromia si vážime. Toto je informácia o spôsobe spracovania, právnom základe, účele a rozsahu informácií, ktoré o našich zákazníkoch a návštevníkoch našich stránok spracovávame.
Správca osobných údajov: KRB-TECH s.r.o., IČ 44708220 se sídlom Vojtaššákova 614, Tvrdošín 02744, sk.
Údaje na Vašom zariadení
Na Vašom zariadení ukladáme cookies. Obsah súborov cookies predstavuje spôsob, ako identifikovať konkrétneho návštevníka a poskytnúť mu možnosť priebežnej interakcie s webovou stránkou, najmä umožnenie vytvorenia užívateľského účtu, prihlásenia, nákupu. Ďalej môžu byť využité pre technickú optimalizáciu prevádzky platformy webových stránok, bezpečnostné funkcie a technický záznam voľby preferencie zobrazenia podľa Vášho zariadenia technickým prevádzkovateľom infraštruktúry. Poskytovať základnú funkčnosť, starať sa o prevádzkovú bezpečnosť a stabilitu je naším oprávneným záujmom.
Súbory cookies môžeme využiť aj na ďalšie účely na základe Vášho súhlasu. S ohľadom na povahu a účel využitia údajov rozlišujeme tieto základné druhy:
Funkčné: Doplnkové funkcie, ktoré zlepšujú váš zážitok z prehliadania, ukladajú niektoré z vašich preferencií bez toho, aby ste mali používateľský účet alebo bez prihlásenia, použitie skriptov a/alebo zdrojov tretích strán, widgety atď.
Analytické: Používanie analytických nástrojov nám umožňuje lepšie porozumieť potrebám našich návštevníkov a tomu, ako používajú našu stránku. Môžeme použiť nástroje prvej alebo tretej strany na sledovanie alebo zaznamenávanie vášho prehliadania našej webovej stránky, na analýzu nástrojov alebo komponentov, s ktorými ste interagovali alebo ste ich používali, zaznamenávanie udalostí konverzií a podobne.
Marketingové: Môžeme používať súbory cookie a nástroje tretích strán na zlepšenie ponuky produktov a/alebo služieb našej alebo našich partnerov, jej relevantnosti pre vás na základe produktov alebo stránok, ktoré ste navštívili na tejto webovej stránke alebo na iných webových stránkach.
Môžeme využiť lokálne úložisko Vášho prehliadača. Toto robíme na základe Vášho súhlasu.
Právo na prístup a iné práva
Podľa patričných právnych ustanovení máte právo:
na opravu chybných osobných údajov, požadovať výmaz osobných údajov, ktoré o Vás spracovávame, okrem údajov, kde nám ich spracovanie ukladajú iné právne predpisy alebo právny záujem, právo požiadať o prenos osobných údajov alebo obmedziť ich spracovanie.
Kontakt
V prípade otázok či iných žiadostí môžete kontaktovať správcu údajov, resp. poverenca na ochranu osobných údajov na adrese krbtech@azet.sk. Ďalej sa môžete obrátiť na príslušnú inštitúciu ochrany osobných údajov.


IS e-shop je oznámený na ÚOOÚ pod číslom :201417378

Ochrana formulárov je zabezpečená pomocou aplikácie reCaptcha V2 a reCaptcha V3 od GOOGLE


DOKONČENIE OBJEDNÁVKY:
1, Zaškrtnutím (kliknutím) políčka "Objednávka s povinnosťou platby!" pred odoslaním objednávky kupujúci vyjadruje, že sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a tiež s textom ochrana osobných údajov, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a vyjadruje k nim svoj súhlas.
2, Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných nákupných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny všeobecných nákupných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke webov našej spoločnosti:
www.krbtech.sk , www.pece-krb-krby.sk, www.pece-krb-krby.sk/pl, www.sporakynadrevo.cz
3, Orgán dozoru a dohľadu
- Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát
Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
Bajkalská 21/A, P.O. Box 29, 827 99 Bratislava

Orgán dozoru : Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie , Žilina 011 79, ul. Predmestská 71, P.O. BOX B-89

tel: 041/7632130, 041/7245868, fax: 041/7632139, email: za@soi.sk

 

 

Informácia spotrebiteľov o spôsobe zabezpečenia zberu odpadov z obalov.

Spoločnosť je podľa zákona o obaloch 529/2002 Z.z. zapísaná v Registri povinných osôb pod registračným registračným číslom PO_0008865 a zároveň si plní všetky zákonom stanovené povinnosti vyplývajúce zo zákona o obaloch.

Informujeme že nami dávané recyklovateľné obalové materiály sú riadne označené:

- v prípade ich odovzdávania ak ich nevyužijete ako energeticky zhodnotené palivo je potrebné tieto obalové materiály poslať na adresu: KRB-TECH s.r.o., Nižná 02743, ul.: Hviezdoslavova 197 kde budú bezodplatne prevzaté.

obaly výrobkov vyhláška č. 373/2015 Z. z.
názov obalového materiálu Písomný znak Číselný znak      rec
Drevo FOR 50
Papier PAP 22

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti
Táto stránka je chránená programom reCAPTCHA a spoločnosťou Google. Platia Pravidlá ochrany osobných údajov a Zmluvné podmienky.

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Produkt bol vložený do košíku
Pokračovať v nákupe Vyplniť objednávku.